top of page

Local Area Network Solution

บริการด้านระบบไอที รับติดตั้งระบบแลน 

Network Cabling Services

 • ติดตั้งเดินสาย LAN ทั้งแบบ Cat 5e และ Cat 6 ด้วยสายคุณภาพ

 • ลากวางสาย Fiber Optic ทั้ง Single-mode และ Multi-mode

 • ออกแบบและวางแผนการเดินสาย Network Cable ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งตู้ Rack Cabinet สำหรับใช้ในระบบ Network และ Server

 • บริการติดตั้งเดินสายระบบ CCTV Security

 • Complete Solution บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ติดตั้งเดินสาย ทดสอบการใช้งาน ติด Label เก็บความเรียบร้อย พร้อมทั้ง เอกสารคู่มือการเดินสายพร้อมใช้งาน

Our Services

 • บริการออกแบบ เดินสาย ติดตั้ง วางระบบ Network Cable ครบวงจร

 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา พร้อมแนะนำ Solution ที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานของลูกค้า

 • มีบริการที่ครบวงจร ทั้งการออกแบบ การติดตั้ง รวมถึงการทดสอบก่อนใช้งานจริง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์ค

 • บริการออกแบบและติดตั้งตู้ Rack Cabinet สำหรับระบบ Network และ Server

 • บริการทางด้านแก้ไข และ Maintenance Services ระบบ Network

 • รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจของผลงาน

Network Solutions & Security

 • รับปรึกษา ออกแบบ วางระบบโครงสร้าง แก้ไขปัญหา ระบบ Network ทั้งการใช้งานในสำนักงาน โรงงาน โรงแรม รวมถึง คอมโดมิเนียม

 • บริการติดตั้ง และคอนฟิคตั้งค่าอุปกรณ์อุปกรณ์ Network ทุกชนิด เช่น Router, Switch, Wireless Access Point (WI-FI) และให้คำแนะนำในการใช้งาน

 • ออกแบบระบบ LAN, Wireless LAN และ Fiber Optic ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยของระบบ Network ในการใช้งาน Internet

 • ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร (Network Traffic Log) เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550

 • บริการแก้ไขปัญหาของระบบ Network และทำ Maintenance ระบบ

NETWORK SOLUTION

NETWORK SOLUTION

Network Desing ,Networking Configuration Engineer Configuration LAN/WAN/WLAN/Security

WIRELESS SOLUTION

WIRELESS SOLUTION

Wireless And Wifi, indoor outdoor wireless data links Wireless Internet Service Provider Internet access point-to-point

Surveillance Camera

Surveillance Camera

Surveillance,IP camera Indoor and Outdoor,Analog CCTV Indoor and Outdoor

IP Voice Video

IP Voice Video

IP PBX systems helps small business to to gain complete communication systems

SERVER SOLUTION

SERVER SOLUTION

SERVER SOLUTION Database configuration WEB Linux Windows Mail

FIBER SOLUTION

FIBER SOLUTION

Contant Planning

Access control Solution

Access control Solution

Access control Solution -Automatics & Access Control

Cable wireling Soution

Cable wireling Soution

รับเทสสาย lan , ทดสอบสาย Lan , ทดสอบสายแลน , ทํารายงานผลการทดสอบสาย lan ... UTP Cable Analyser Fluke มีความแม่นยำสูง วิเคราะห์คุณภาพสายได้อย่างรวดเร็ว

bottom of page