Local Area Network Solution

บริการด้านระบบไอที รับติดตั้งระบบแลน 

Network Cabling Services

 • ติดตั้งเดินสาย LAN ทั้งแบบ Cat 5e และ Cat 6 ด้วยสายคุณภาพ

 • ลากวางสาย Fiber Optic ทั้ง Single-mode และ Multi-mode

 • ออกแบบและวางแผนการเดินสาย Network Cable ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งตู้ Rack Cabinet สำหรับใช้ในระบบ Network และ Server

 • บริการติดตั้งเดินสายระบบ CCTV Security

 • Complete Solution บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ติดตั้งเดินสาย ทดสอบการใช้งาน ติด Label เก็บความเรียบร้อย พร้อมทั้ง เอกสารคู่มือการเดินสายพร้อมใช้งาน

Our Services

 • บริการออกแบบ เดินสาย ติดตั้ง วางระบบ Network Cable ครบวงจร

 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา พร้อมแนะนำ Solution ที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานของลูกค้า

 • มีบริการที่ครบวงจร ทั้งการออกแบบ การติดตั้ง รวมถึงการทดสอบก่อนใช้งานจริง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์ค

 • บริการออกแบบและติดตั้งตู้ Rack Cabinet สำหรับระบบ Network และ Server

 • บริการทางด้านแก้ไข และ Maintenance Services ระบบ Network

 • รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจของผลงาน

Network Solutions & Security

 • รับปรึกษา ออกแบบ วางระบบโครงสร้าง แก้ไขปัญหา ระบบ Network ทั้งการใช้งานในสำนักงาน โรงงาน โรงแรม รวมถึง คอมโดมิเนียม

 • บริการติดตั้ง และคอนฟิคตั้งค่าอุปกรณ์อุปกรณ์ Network ทุกชนิด เช่น Router, Switch, Wireless Access Point (WI-FI) และให้คำแนะนำในการใช้งาน

 • ออกแบบระบบ LAN, Wireless LAN และ Fiber Optic ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยของระบบ Network ในการใช้งาน Internet

 • ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร (Network Traffic Log) เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550

 • บริการแก้ไขปัญหาของระบบ Network และทำ Maintenance ระบบ

© 2015 by Rattanasak.

Proudly created with DooIP.Com

Tel: 081-596-4375 Fax 02-971-6399

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Pinterest Icon