Wireless Solution

Network Wireless Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • ชุดอุปกรณ์รับส่งระยไกล Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint 

 • ชุดเชื่อมโยงสาขา Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • สดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับ พื้นที่ ที่สายสัญญาณเข้าไม่ถึง Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • ออกแบบ งานที่เหมาะสำหรับการใช้งานของลูกค้า ตามระยะทาง ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร ถึง 50 กิโลเมตร

 • สามารถ รับส่งข้อมูล จำนวนมาก โดยที่ไม่ต้องลากสายสัญญาณ

รับติดตั้งระบบ Wi-Fi ระยะไกล Point to Point To Multipoint เหมาะอย่างยิ่งสําหรับ บริษัทที่มีสํานักงานที่อยู่ไปไกลจากสํานักงานใหญ่ หรือ โรงงานที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายของของตน 

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Sector บริการ Wireless ISP, Hotspot

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Yaki Ponit tPoint/ Multipoint

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Panel Point tPoint / Multipoint และ Hotspot.

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Grid long range Point tPoint

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Omni Point tMultipoint, Hotspot, Wireless ISP.

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Ceiling Indoor hotspot, Wireless ISP.

© 2015 by Rattanasak.

Proudly created with DooIP.Com

Tel: 081-596-4375 Fax 02-971-6399

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Pinterest Icon