top of page

Wireless Solution

Hotel-Solution-Inwall.jpg

Network Wireless Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • ชุดอุปกรณ์รับส่งระยไกล Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint 

 • ชุดเชื่อมโยงสาขา Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • สดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับ พื้นที่ ที่สายสัญญาณเข้าไม่ถึง Poit to Poit and Wireless Poit to Multipoint

 • ออกแบบ งานที่เหมาะสำหรับการใช้งานของลูกค้า ตามระยะทาง ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร ถึง 50 กิโลเมตร

 • สามารถ รับส่งข้อมูล จำนวนมาก โดยที่ไม่ต้องลากสายสัญญาณ

รับติดตั้งระบบ Wi-Fi ระยะไกล Point to Point To Multipoint เหมาะอย่างยิ่งสําหรับ บริษัทที่มีสํานักงานที่อยู่ไปไกลจากสํานักงานใหญ่ หรือ โรงงานที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายของของตน 

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Sector บริการ Wireless ISP, Hotspot

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Yaki Ponit tPoint/ Multipoint

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Panel Point tPoint / Multipoint และ Hotspot.

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Grid long range Point tPoint

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Omni Point tMultipoint, Hotspot, Wireless ISP.

 • Wi-Fi ระยะไกล WiFi, Wireless LAN Ceiling Indoor hotspot, Wireless ISP.

NETWORK SOLUTION

NETWORK SOLUTION

Network Desing ,Networking Configuration Engineer Configuration LAN/WAN/WLAN/Security

WIRELESS SOLUTION

WIRELESS SOLUTION

Wireless And Wifi, indoor outdoor wireless data links Wireless Internet Service Provider Internet access point-to-point

Surveillance Camera

Surveillance Camera

Surveillance,IP camera Indoor and Outdoor,Analog CCTV Indoor and Outdoor

IP Voice Video

IP Voice Video

IP PBX systems helps small business to to gain complete communication systems

SERVER SOLUTION

SERVER SOLUTION

SERVER SOLUTION Database configuration WEB Linux Windows Mail

FIBER SOLUTION

FIBER SOLUTION

Contant Planning

Access control Solution

Access control Solution

Access control Solution -Automatics & Access Control

Cable wireling Soution

Cable wireling Soution

รับเทสสาย lan , ทดสอบสาย Lan , ทดสอบสายแลน , ทํารายงานผลการทดสอบสาย lan ... UTP Cable Analyser Fluke มีความแม่นยำสูง วิเคราะห์คุณภาพสายได้อย่างรวดเร็ว

bottom of page